Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Medlemmerne Minimize

§ 4
Som medlemmer kan optages ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 2a og 13a Hvidovre by, Risbjerg sogn. Enhver grundejer, som har eller vil få aflyst de i §§3 nævnte servitutter vedrørende bro- og kloakafgift, skal være medlemmer af foreningen, hvilket er eller vil blive tinglyst som servitut i skøderne.

Hvis 2 eller flere i fællesskab står som ejere af en ejendom, har de begge - eller alle - ret til at være medlemmer af foreningen. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Det påhviler sælgeren at oplyse køberen om medlemspligten, og meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til formanden eller kassereren for grundejerforeningens bestyrelse.

Nye ejere af en under foreningen hørende ejendom betaler ved sin indtræden et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen (jf. §§25). Medlemskabet er først effektivt, når indskud og forfaldent kontingent er betalt, ligesom de med medlemskabet følgende rettigheder kun bibeholdes, når kontingentet er betalt. Den til enhver tid værende ejer hæfter således for alle ejendommens forpligtelser over for foreningen, og refusionsopgørelse mellem sælger og køber er foreningen uvedkommende.

§ 5
Ethvert medlem er undergivet foreningens vedtægter og de af generalforsamlingen eller bestyrelsen lovligt vedtagne beslutninger (jf. også §§19).

§ 6
Grundejerforeningen hæfter med sin formue for gæld eller udeståender. Hvis formuen ikke dækker for gæld eller udeståender, så hæfter foreningens medlemmer personligt med lige store andele. Kreditorer kan ikke rette krav mod enkeltmedlemmer af foreningen. Kun foreningen kan rette krav om betaling af gæld fra medlemmerne til kreditor, og kan gælden ikke inddrives, så hæfter de øvrige medlemmer for gælden med lige store andele.

§ 7
Adgang til foreningens generalforsamlinger og møder har kun foreningens medlemmer (jf. §§4). Personer med folkeregisteradresse på matriklen har ligeledes adgang. Endvidere er der adgang for medlemmernes og foreningens advokater, ligesom bestyrelsen kan invitere gæster. Vedrørende stemmeret og fuldmagt henvises til §§16.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement