Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Navn, hjemsted og formål Minimize

§ 1
Foreningens navn er: Grundejerforeningen “NY HVIDOVRE”.
Dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og den henhører under Region Hovedstadens Søndre Birks retsområde i Hvidovre.
Grundejerforeningens område er matrikelnumrene 2a og 13 af Hvidovre by, Risbjerg sogn og parceller udstykket herfra.

Grundejerforeningen er stiftet den 16. juni 1918.

§ 2
Grundejerforeningens formål er at sammenslutte ejerne af de i § 1 nævnte parceller udstykket fra Stengårdens og Eriksmindes jorder for varetagelse af fælles grundejerinteresser og -opgaver.

I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave

a) at bistå medlemmerne i ethvert anliggende, som vedrører parceller eller ejendommen,

b) at gennemføre fælles snerydning af alle foreningens fortove,

c) at varetage grundejernes fælles interesser overfor statslige, amtslige og kommunale myndigheder samt forsyningsselskaber, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner,

d) at følge udviklingen i de tilgrænsende områder og om muligt at gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende,

e) at arbejde for opretholdelse og forbedring af miljøet og trafiksikkerheden i og udenfor grundejerforeningens område,

f) at holde medlemmerne orienterede i anliggender af fælles betydning, samt gennem møder og fælles aktiviteter at styrke interessen for foreningen og dens arbejde,

g) at udøve påtaleret i henhold til den tinglyste deklaration over for alle parceller udstykket fra de i § 1 nævnte matr.nr.,

h) at administrere bro- og kloakafgifter for de parceller, for hvilke der endnu ikke er etableret en afløsningsordning (jf. § 3).

Til opfyldelse af disse formål kan foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse samarbejde med eller tilsluttes andre ikke-partipolitiske organisationer og foreninger.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement