Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Ordensregler Minimize

Bilag 1
Det påhviler medlemmerne at overholde såvel offentlige love og vedtægter som foreningens vedtægtsmæssige regler og tinglyste servitutter. Her skal især fremhæves følgende:

 • Fortovet skal holdes rent for snavs og ukrudt, og det skal påpeges, at den enkelte grundejer - uanset foreningens fælles snefejning - har det endelige ansvar for, at snerydning og glatførebekæmpelse foretages ud for egen matrikel.
 • Beplantning skal til enhver tid beskæres således, at fortov uhindret kan benyttes i sin fulde bredde af gående samt snerydningsmateriel, og øvrigt jf. de til enhver tid gældende krav fra Hvidovre Kommune.
 • På hjørnegrunde skal hække m.v. holdes nedskåret, således at trafikkens oversigt og udsyn ikke hindres.
 • Der må ikke opelskes høje træer i skel, ligesom der kan kræves friholdt 1 m på hver side af skellet for at kunne rense for ukrudt.
 • Husdyr skal holdes inden for eget område og må ikke være til gene for de omboende.
 • Afbrænding af haveaffald m.v. er ikke tilladt.
 • Anvendelsen af støjende redskaber skal ske i overensstemmelse med de lovmæssige regler herfor. I øvrigt henstilles det, at brugen af støjende redskaber ikke sker på søn- og helligdage.
 • Hundeefterladenskaber på fortov og vej skal straks fjernes af hundeføreren.
 • I forbindelse med fyring med fast brændsel må kun anvendes tørt ubehandlet træ og materialer, der ikke ved lugt eller stærk røg generer de omboende.
 • Materialer af enhver art, der aflæsses på fortovet, skal snarest muligt fjernes.
 • Blanding af cement må ikke finde sted direkte på fortov, cykelsti eller kørebane.
 • Ifølge tinglyst servitut må der ikke forefindes oplagsplads af nogen art på grunden.
 • Ifølge tinglyst servitut må der ikke drives nogen virksomhed, der ved ilde lugt, larm eller røg kan være til gene for de omboende.
 • Biler, motorcykler, knallerter, musikanlæg og andre støjende redskaber skal benyttes, således at de er til mindst mulig gene for de omboende.
 • Af hensyn til trafiksikkerheden og renholdelsen af fortov og kørebane henstilles det, at biler - såvidt det overhovedet er muligt - parkeres inde på eget område.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement