Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Overholdelse af love og vedtægter Minimize

§ 32
Det er i medlemmernes interesse at henlede bestyrelsens opmærksomhed på overtrædelser af love og vedtægter, og denne skal da påtale disse.

Såfremt et medlem ikke inden for en rimelig frist efterkommer bestyrelsens opfordring til at bringe et påklaget forhold i orden, er bestyrelsen berettiget til - for det pågældende medlems regning - at foretage det fornødne.

I givet fald kan der af bestyrelsen indledes retssag eller rettes henvendelse til vedkommende offentlige myndighed.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement