Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Påtaleret m.v. Minimize

§ 8
Vedrørende forhold for hvilke foreningen har påtaleretten, er denne placeret hos generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun i særlige tilfælde meddele dispensation for overholdelsen af tinglyste servitutter.

Dispensationsansøgning, bilagt erklæringer fra ejerne af de tilstødende parceller, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar, og dagsordenen skal oplyse, hvilken parcel der søger.

Dispensation kan ikke meddeles, såfremt blot ét af de omboende medlemmer protesterer. - Såfremt der indløber protest fra andre end de nærmest omboende medlemmer, kan generalforsamlingen vedtage at sende spørgsmålet til urafstemning (jf. §§17).

For at være bindende for foreningen skal en dispensation underskrives af den samlede (nyvalgte) bestyrelse. - Såfremt noget medlem af bestyrelsen vægrer sig ved at underskrive, skal sagen forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning er bindende for bestyrelsen og foreningen. En således vedtagen dispensation kan kun inddrages, såfremt en senere generalforsamling finder, at forudsætningerne for dens vedtagelse er bortfaldet, og såfremt en urafstemning vedtager inddragelsen.

§ 9
I tilfælde, hvor bestyrelsen i en sag har truffet en for ét eller flere medlemmer utilfredsstillende afgørelse, kan sagen indankes for den førstkommende generalforsamling. Skriftlig anke skal indgives til bestyrelsen senest den 1. januar. Generalforsamlingens afgørelse er herefter endelig (jf. §§19 vedrørende en ankes suspensive eller opsættende virkning).

§ 10
Medlemmerne har ret til i alle spørgsmål, der vedrører deres parcel eller ejendom, at søge råd og vejledning hos bestyrelsen. Om fornødent må sådanne henvendelser ske skriftligt og forelægges den samlede bestyrelse.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement