Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Revision Minimize

§ 29
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant, som alle så vidt muligt skal være regnskabskyndige. I lige år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. I ulige år vælges 1 revisor. Valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

§ 30
Ved revision af årsregnskabet skal revisorerne foretage en talmæssig kritisk gennemgang af regnskabet og påse, at det er ført på forsvarlig og lovlig måde, samt at det giver et rigtigt udtryk for foreningens aktiviteter, værdier og forpligtelser.

Alle udgiftsbilag skal godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf den ene skal være formand eller kasserer.

Revisorerne skal endvidere kontrollere, at de i regnskabet anførte beholdninger er til stede og give regnskabet påtegning herom. Endelig skal det påses, at årsregnskabet indeholder oplysning om medlemstal og restancebeløb.

§ 31
Revisorerne kan når som helst - og skal mindst én gang årligt - foretage eftersyn af foreningens likvide beholdninger samt afstemme medlemsindbetalinger og restancer. Sådanne eftersyn kan dog kun foretages med mindst ét døgns varsel, og skriftlig indberetning herom tilstilles samtidig formanden.

Eventuelle uoverensstemmelser rapporteres straks til formanden, som i samråd med den øvrige bestyrelse og revisorerne træffer afgørelse om, hvad der skal foretages.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement