Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Forord Minimize

Grundejerforeningen NY HVIDOVRE blev stiftet den 16. juni 1918 med det formål at samle parcelejerne til varetagelse af fælles interesser.

Foreningens område var fra starten parceller udstykket fra Stengårdens jorder. I 1972 skete den endelige sammenlægning med Grundejerforeningen ERIKSMINDE, hvis medlemmer var ejere af parceller udstykket fra Eriksmindes jorder.

En af foreningens hovedopgaver blev afviklingen af forholdet til konsortiet I/S Eriksminde og Stengården, der havde forestået udstykningen. Denne opgave lykkedes i januar 1943, hvor der blev indgået forlig med I/S Eriksminde og Stengården.

I henhold til forliget betalte grundejerforeningen kr. 63.000 og fik dermed overdraget rettighederne til vejene og de af konsortiet tinglyste servitutter og afgifter. Da der ikke var medlemspligt, kunne der ikke afsluttes kollektivt forlig, og bestyrelsen måtte derfor forhandle med hver enkelt parcelejer om en afløsningsordning. - Bestyrelsen tilbød at slette den tinglyste forpligtelse til at betale bro-, vej- og kloakafgifter, mod at parcelejeren én gang for alle betalte en nærmere fastsat sum og lod tinglyse en forpligtelse til at være medlem af foreningen. De parcelejere, som ikke har ønsket at modtage dette tilbud om afløsning, må fortsat betale afgifterne til Grundejerforeningen.

En anden af den oprindelige Grundejerforening NY HVIDOVRE’s hovedopgaver har været vedligeholdelsen og på længere sigt kommunal overtagelse af de under foreningen hørende private veje.

Denne opgave blev varetaget af en særlig Vejfond. 
Kommunens overtagelse af vejene blev påbegyndt i 1930, men først i 1978 blev de sidste veje overtaget. Med afviklingen af Vejfondens gæld i forbindelse med vejoverdragelsen kunne fonden opløses i februar 1982.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement