Search
Login
Oversigt Minimize
Print  
Generalforsamlingen Minimize

§ 11
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed, og kun den kan forandre og give vedtægterne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen (jf. § 12). Sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling fremsendes bestyrelsens skriftlige beretning samt årsregnskabet med revisionens påtegning og underskrevet af bestyrelsen.

§ 12
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1)  Valg af dirigent.
  2)  Bestyrelsens beretning.
  3)  Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse.
  4)  Indkomne forslag.
  4)   a) Fra bestyrelsen
  4)   b) Fra medlemmerne.

  5)  Budgettet for det løbende og det følgende regnskabsår forelægges.
  6)  Fastsættelse af
  4)   a) Det følgende års kontingent.
  4)   b) Indskud.
  4)   c) Strafgebyr.
  4)   d) Vederlag til bestyrelsen.

  7)  Valg til bestyrelse.
  8)  Valg til suppleant.
  9)  Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant).
  10) Eventuelt (herunder kan intet bindende vedtages).

Under pkt. 4 skal emnerne angives. Under pkt. 6a, b, c og d skal angives eventuelt ændrede satser. Under pkt. 7, 8 og 9 skal anføres navnene på de afgående personer.

§ 13
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil kunne ses på foreningens hjemmeside 8 dage inden generalforsamlingen.

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begæring herom. Begæringen, der skal være skriftlig, skal følges af en motiveret angivelse af, hvad der ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal da inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindre en 2/3 af begæringens underskrivere møder på generalforsamlingen, kan den af bestyrelsen erklæres ugyldig. Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

§ 15
Dirigenten vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Dirigenten leder forhandlingerne i henhold til gældende forretningsorden for generalforsamlingen (se bilag til vedtægter) og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Dirigenten kan ikke deltage i debatten, med mindre han midlertidigt viger sædet, som da overtages af formanden.

§ 16
På generalforsamlingen kan afgives 2 stemmer pr. matrikel. Stemmeret har kun grundejerne på matriklen. Endvidere kan stemmeret udøves ved skriftlig fuldmagt af et andet medlem. Vedr. fuldmagt kan der kun udøves stemmeret for én anden grundejer ud over stemmeretten vedrørende egen ejendom.

§ 17
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle valg samt almindeligt forekommende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten eller bestyrelsen og skal ske, når mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det samt i tilfælde af stemmelighed. I forbindelse med skriftlige afstemninger vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 2, medens det tredie medlem vælges af og fra bestyrelsen. Såfremt en skriftlig afstemning giver stemmelighed, bortfalder forslaget.

Til vedtægtsændringer samt foreningens opløsning kræves der dog et flertal på 2/3 blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, og en vedtagelse af foreningens opløsning skal endvidere inden 4 uger bekræftes ved simpel stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. I særlige anliggender og i dispensationssager (jf. § 8) kan der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning foretages urafstemning, hvor vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmeudvalget vælges som nævnt ovenfor. Resultatet af en urafstemning er bindende for bestyrelse og forening. Urafstemning gennemføres efter følgende retningslinier:

    -  Der gives mindst 3 uger til stemmeafgivelsen.
    -  Stemmesedlerne underskrives af 2 af stemmeudvalgets medlemmer
    -  (før udsendelsen).
    -  Stemmesedlerne indsendes af medlemmerne til en neutral instans
    -  (advokat/revisor), som også forestår stemmeoptællingen under overværelse af
    -  stemmeudvalget og afgiver skriftlig erklæring om afstemningsresultatet.

§ 18
De på generalforsamlingen fremsatte forslag indføres i foreningens forhandlingsprotokol med et kort referat af deres behandling og eventuelle vedtagelse.

Endvidere refereres de øvrige behandlede sager i hovedpunkter. Antallet af fremmødte medlemmer indføres ligeledes sammen med en ekstrakt af regnskabet. Protokollen underskrives senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse af dirigenten og den afgående formand.
Et referat af det på generalforsamlingen passerede lægges på hjemmesiden senest 5 uger efter generalforsamlingen.

§ 19
De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.

Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene eller en senere generalforsamling har ikke suspensiv eller opsættende virkning, og medlemmerne er - indtil en afgørelse foreligger - pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte pligter, - det være sig af økonomisk eller anden art. Ligeledes er foreningen - uanset anke, sagsanlæg eller senere appel - berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Print  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre | CVR 32114814 | Danske Bank kto. 3358-082734 Terms Of UsePrivacy Statement